اینکه

این طوری نیست که از این که باهام هم خونه ای یا اینکه زیر آسمون یک شهری م خوش حال باشم

از اینکه بیداری خوشحال م


من یک سوال ِ درونی ِ بی نیاز به جواب دارم اون این که قاف تو این شهر ِ ؟*می دونی چند وقت ِ چی م شده ؟

تمام حس ها م و دوست داشتن ها م و واکنش هام و آدم ها م 

برام شدن نوعی از توهم نوعی از بی ارزشی

درست نتونستم بگم ش

اما حس ِ اینکه تمام مهم بودن های دیگران برای من  ی ِ توهم ِ ساختی ذهنی توسط من بوده یعنی مقصودم این بوده که من از خودم فریب خوردم

جوری که دیگه من و نمیکشه دنباله رز ،دنبال میشا و حتا بی اغراق نمی کشه امریکا حتا با وجود ِ مهر ِ صامت

منبع اصلی مطلب : -
برچسب ها : اینکه
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

پو اس ام اس : برای هیچ کس